Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Toepassingsgebied

1.1 Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website shgr.com en de diensten die via deze website worden aangeboden. Deze website is een aanbod van Success Hotel Management GmbH, Bolzstraße 3, 70173 Stuttgart, headoffice@shgr.com als verantwoordelijke partij in de zin van artikel 4 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (“DS-GVO”). U kunt contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming via datenschutz@shgr.com of ons postadres met de toevoeging “de medewerker voor gegevensbescherming”.

1.2 De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, vooral met het oog op de bescherming van de persoonlijke rechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1.3 In geval van een kredietrisico (naam, adres, e-mailadres, gegevens van de onderneming en, indien van toepassing, contract- en vorderingengegevens) geven wij uw gegevens door aan IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, Duitsland, en, indien van toepassing, aan andere samenwerkende kredietagentschappen voor de beoordeling van het krediet en om te controleren of het opgegeven adres kan worden afgeleverd en voor de inning van de vordering. De rechtsgrondslag voor deze overdracht is artikel 6 I b DSGVO en artikel 6 I f DSGVO. Doorgifte op basis van artikel 6 I f DSGVO mag alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming te beschermen en niet zwaarder weegt dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

1.4 “Voor het bepalen van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelen of gebruiken wij ook automatisch gegenereerde waarschijnlijkheidswaarden, bij de berekening waarvan onder andere adresgegevens kunnen worden meegenomen.

Gedetailleerde informatie over onze contractpartner, de IHD, in de zin van artikel 14 DSGVO, d.w.z. het zakelijke doel, het doel van de gegevensopslag daar, de wettelijke basis, de gegevensontvangers van de IHD, het recht op zelfbeschikking en het recht op verwijdering en correctie, alsmede op profilering, vindt u op www.ihd.de/datenschutz/.

Informatie over hun contractuele partners in de sector van de kredietagentschappen is te vinden op: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner

2. geautomatiseerde gegevensverzameling en -verwerking door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden, die door de browser worden verzonden, tenzij u dit heeft gedeactiveerd. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen (wettelijke basis art. 6 lid 1 letter f) DS-GVO):

IP-adres van de aanvragende computer
Dossieraanvraag van de klant
de http-antwoordcode
de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer URL),
het tijdstip van de serveraanvraag
Browsertype en -versie
het gebruikte besturingssysteem op de aanvragende computer

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de serverlogbestanden vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel moment aan bepaalde personen worden toegewezen. Een consolidatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

2.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Volgens de verklaringen van Google wordt het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: tools.google.com.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, privacyshield.gov. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: google.com/analytics/terms, overzicht gegevensbescherming: google.com/intl/en/analytics/learn/, en de verklaring inzake gegevensbescherming: google.de/intl/en/politiek/privacy.

2.3 Jetpack / WordPress.com Stats

Dit aanbod maakt gebruik van Jetpack, een hulpmiddel voor statistische analyse van de toegang van bezoekers, dat wordt beheerd door Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, VS, met behulp van tracking technologie van Quantcast Inc. 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, VS. De wettelijke basis voor het gebruik van Jetpack is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.WordPress.com-Stats maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor het opslaan geanonimiseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens door Quantcast met effect voor de toekomst door op dit punt een opt-out cookie in uw browser in te stellen door te klikken op de link “Klik hier om af te melden”: quantcast.com/opt-out. Als u alle cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

2.3 Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO.

Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt 2.1 van deze verklaring bedoelde gegevens toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en het instellen van opties om uw privacy te beschermen: google.de/intl/en/policies/privacy Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, privacyshield.gov/EU-US Framework.

2.5 Google-lettertypen

We voegen ook Google-lettertypen toe (“Google Fonts”) voor een betere presentatie van onze teksten en inhoud. De rechtsgrondslag voor de opname van Google-lettertypen is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google Fonts is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring: google.com/policies/privacy, opt-out voor elke vorm van tracking (zie paragraaf 2.3) kan worden aangevraagd bij: https://adssettings.google.com/authenticated. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen: google.de/intl/en/politiek/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, privacyshield.gov/EU-US Framework.

3. Het verzamelen en verwerken van vrijwillig verstrekte gegevens

Als u ons per e-mail of via onze website persoonsgegevens verstrekt (naam, voornaam, e-mailadres, postadres), gebeurt dit meestal op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de contractuele relatie, voor de afhandeling van uw aanvragen of uw bestellingen en voor ons eigen markt- of opinieonderzoek en voor onze eigen reclame per post en e-mail. Verder gebruik, met name het doorgeven van gegevens aan derden ten behoeve van reclame, markt- of opinieonderzoek, vindt niet plaats. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na opslag is niet meer nodig of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO of artikel 6 ab.

4. Bekendmaking aan derden

Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, worden deze niet aan derden doorgegeven. Een doorgifte vindt alleen plaats

– in het kader van een door u verleende toestemming (zie punt 3.2). Wanneer de gegevens worden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van de ontvangers of categorieën ontvangers.

– in het kader van de verwerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten aan onderaannemers in opdracht van ons, die alleen de nodige gegevens ontvangen voor de uitvoering van deze bestelling en deze gebruiken voor het beoogde doel.

– in het kader van de in opdracht gegeven gegevensverwerking op grond van artikel 28 DS-GVO aan externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en de bepalingen van de DS-GVO en worden regelmatig gecontroleerd.

– in het kader van de naleving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de instanties die recht hebben op informatie.

5. Cookies

5.1 De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw browser. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hieronder worden toegelicht, worden op deze website gebruikt:

Voorbijgaande cookies (zie 5.2)
Permanente cookies (zie 5.3)

5.2 Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die gebruikt kan worden om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

5.3 Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

5.4 U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6. Duur van de opslag

Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang het nodig is voor de bestaande klantrelatie, tenzij u ons uw toestemming heeft gegeven of wij een legitiem belang hebben bij de verdere verwerking. In dit geval zullen wij uw gegevens verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat u bezwaar maakt tegen onze legitieme belangen. Desondanks zijn wij op grond van de handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan.

7. Uw rechten

7.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

Recht op informatie
Recht op correctie of verwijdering
Recht op beperking van de verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Recht op gegevensoverdracht

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar Success Hotel Management GmbH, Bolzstraße 3, 70173 Stuttgart, headoffice@shgr.com.

7.2 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Success Hotel Group - Standort Hauptverwaltung Stuttgart: Schloss Stuttgart